به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت ارتباطات سیار ایران از تاریخ ۶اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.حداقل حجم معاملات روزانه ۶٧٠ هزار سهم می باشد.

به گزارش بورس۲۴ ، نماد شرکت ارتباطات سیار ایران از تاریخ 6اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.حداقل حجم معاملات روزانه 670 هزار سهم می باشد.