به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در مدت ١ ماهه نخست حدود ٢۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی ارومیه در مدت 1 ماهه نخست حدود 24 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.