به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ٢۵٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٣٧ درصد رشد داشته است.
رشد ٣٣٧ درصدی فروش در پتروشیمی غدیر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 258 میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 337 درصد رشد داشته است.