به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ٢۵۴۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴١۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 2546 میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 415 درصد رشد داشته است.