به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ارتباطات سیار ایران در فروردین سال جاری ٢٠٩۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣١ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ارتباطات سیار ایران در فروردین سال جاری 2095 میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد داشته است.