به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیائی فارس در مدت ١ ماهه منتهی به فروردین حدود ٣٠ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیائی فارس در مدت 1 ماهه منتهی به فروردین حدود 30 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.