به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد و صورت های مالی شفاف سازی نمود.
توضیحات مارگارین در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مارگارین در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد و صورت های مالی شفاف سازی نمود.