به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لابراتوار های سینا دارو در ١ ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٢۴ میلیارد تومان فروش داشته است.
٢۴ میلیارد تومان فروش حاصل عملکرد «دسینا» در فروردین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت لابراتوار های سینا دارو در 1 ماهه منتهی به فروردین 1400 حدود 24 میلیارد تومان فروش داشته است.