مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه سینا به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه امروز برگزار شد.