به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پتروشیمی غدیر از تاریخ ١ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.
پتروشیمی غدیر بازارگردانی می شود

به گزارش بورس۲۴ ، نماد شرکت پتروشیمی غدیر از تاریخ 1 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.