به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٠ ریال سود محقق کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 30 ریال سود محقق کرد.