به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کربن ایران در خصوص رای رد تجدید نظرخواهی شعبه چهلم تعزیرات حکومتی توضیحات مهمی منتشر نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت کربن ایران در خصوص رای رد تجدید نظرخواهی شعبه چهلم تعزیرات حکومتی توضیحات مهمی منتشر نمود.