به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در اسفند ماه با ثبت رکورد عالی فروش ٢٧ میلیارد تومانی مجموع فروش ١٢ماهه را به ٢٨۴ میلیارد تومان رساند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد عالی ۶۵ درصدی همراه می باشد.گفتنی است فروش انواع پنیر با ٨۴ میلیارد تومان و انواع ماست با ۶٣ میلیارد تومان بیشترین تاثیر را در فروش شرکت دارند.میانگین نرخ فروش ماهانه پنیر در ١١ ماهه ۲۴۵,۶۶۲,۰۹۲ ریال بود که در اسفند به ۳۳۵,۳۴۵,۸۶۵ریال رسیده است.میانگین نرخ فروش ماست در ١١ماهه ۷۰,۹۸۹,۵۹۶ ریال بوده که در اسفند به ۹۰,۸۴۳,۵۰۵ ریال رسیده است.گزارش خوبی است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در اسفند ماه با ثبت رکورد عالی فروش 27 میلیارد تومانی مجموع فروش 12ماهه را به 284 میلیارد تومان رساند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد عالی 65 درصدی همراه می باشد.گفتنی است فروش انواع پنیر با 84 میلیارد تومان و انواع ماست با 63 میلیارد تومان بیشترین تاثیر را در فروش شرکت دارند.میانگین نرخ فروش ماهانه پنیر در 11 ماهه ۲۴۵,۶۶۲,۰۹۲ ریال بود که در اسفند به ۳۳۵,۳۴۵,۸۶۵ریال رسیده است.میانگین نرخ فروش ماست در 11ماهه ۷۰,۹۸۹,۵۹۶ ریال بوده که در اسفند به ۹۰,۸۴۳,۵۰۵ ریال رسیده است.گزارش خوبی است.