به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نئوپان ٢٢ بهمن در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴١٠٨ ریال سود محقق کرد که در دوره مشابه قبل ۴١۶ ریال زیان بود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت نئوپان 22 بهمن در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 4108 ریال سود محقق کرد که در دوره مشابه قبل 416 ریال زیان بود.