به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت قند هکمتان در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣٠٠ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٢ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت قند هکمتان در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1300 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 2 درصدی داشته است.