زر ماکارون با عملکرد مثبت اسفند ماه پرونده سال ٩٩ را فراتر از بودجه بست. در حالی که شرکت فروش ١٨۴٢ میلیاردی را پیش بینی نموده بود توانست، در عملکرد ١٢ ماهه به فروش ١٨٩٨ میلیاردی رسیده و بدین ترتیب فراتر از بودجه عمل نماید و...

بورس۲۴زر ماکارون با عملکرد مثبت اسفند ماه پرونده سال 99 را فراتر از بودجه بست. در حالی که شرکت فروش 1842 میلیاردی را پیش بینی نموده بود توانست، در عملکرد 12 ماهه به فروش 1898 میلیاردی رسیده و بدین ترتیب فراتر از بودجه عمل نماید.

فروش شرکت در اسفند ماه به بالای 200 میلیارد تومان و در سطح 208 میلیارد تومان قرار گرفته است.

فروش 12 ماهه سال 99 رشد قابل توجه و سنگین 95 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

میانگین فروش 11 ماهه سال 99 حدود 154 میلیارد تومان به ازای هر ماه بوده است

از طرف دیگر فروش شرکت نیز در ماه های اخیر به بالای 200 میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب انتظار رقم خوردن فروش حدود 2500 میلیاردی برای سال جاری بعید نمی باشد.

شرکت بودجه فروش 1842 میلیاردی را برای سال 99 در نظر که فراتر از این بودجه رفته و تعدیل مثبت خوبی دارد

با فرض فروش حداقل 2500 میلیاردی در سال جاری نیز سود شرکت با سرمایه جدید می تواند به بیش از 200 تومان به ازای هر سهم بالغ شود که این سود تا سطوح 220 الی 230 تومان هم جای رشد خواهد داشت.

گفتنی است، در نهایت شیب سود سازی غزر بسیار بالا بوده و سهم می تواند، پس از پایان روند اصلاحی با بازدهی و رشد قیمتی خوبی به خصوص با انتشار صورت های مالی 12 ماهه خود همراه شود.