به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣٣٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل ٢٧ درصد رشد داشت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1332 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل 27 درصد رشد داشت.