شاخص کل در یک ماهه سال ١۴٠٠ با بازدهی منفی سنگینی همراه و افت ۶.٧ درصدی داشته است.دراین ١ ماهه شاخص منسوجات با رشد ٢٢.۴ درصدی رکورد بیشترین بازدهی را شکست. همچنین رتبه دوم نیز نصیب شاخص دستگاه های برقی با بازدهی ٣.٧ درصدی شد.لکن رتبه سوم نصیب شاخص رایانه با بازدهی ٢.۴ درصدی شد.

بورس۲۴ : شاخص کل در یک ماهه سال 1400 با بازدهی منفی سنگینی همراه و افت 6.7 درصدی داشته است.دراین 1 ماهه شاخص منسوجات با رشد 22.4 درصدی رکورد بیشترین بازدهی را شکست.

همچنین رتبه دوم نیز نصیب شاخص دستگاه های برقی با بازدهی 3.7 درصدی شد.لکن رتبه سوم نصیب شاخص رایانه با بازدهی 2.4 درصدی شد.

اما در این پروسه زمانی صنعت فرآورده های نفتی با افت بیش از 15 درصدی بیشترین افت را داشت.همچنین شاخص حمل و نقل با افت 12 درصدی در رتبه بیشترین افت شاخص ها و در نهایت شاخص فلزات اساسی با افت بیش از 11 درصدی در رتبه سوم بیشترین افت قرار گرفت.

شرح شاخص

27 اسفند 99

31 فروردین 1400

تغییرات
(درصد)

محصولات فلزی

240577

242439

1

مواد دارویی

113838

111025

2.5

انبوه سازی

10254

9964

2.8

رایانه

59418

60824

2.4

ماشین آلات

278680

279085

0

فرآورده های نفتی

4294551

3645188

15.1

کانی فلزی

385597

355768

7.7

کانی غیر فلزی

56221

55261

1.7

غذایی به جز قند

55769

56117

1

زغال سنگ

53525

52916

1.1

خودرو

247493

230375

6.9

قند و شکر

172511

173048

0

حمل و نقل

29093

25574

12

وسایل ارتباطی

51774

50214

3

سایر مالی

15828

15655

1

انتشار و چاپ

1485230

1484325

0

محصولات کاغذی

111751

110888

1

فلزات اساسی

995908

885117

11.1

شیمیایی

81658

73513

9.9

دستگاه های برقی

5238557

5431644

3.7

سرمایه گذاری ها

30142

29599

1.8

زراعت

212840

214384

1

لاستیک

330003

312662

5.2

چند رشته ای صنعتی

147318

147321

0

رادیویی

6113

5998

1.9

فنی مهندسی

6968

6963

0

کاشی و سرامیک

60835

60974

0

بیمه

61310

57576

6

منسوجات

13500

16532

22.4

مالی

1782206

1719027

3.5

سایر معادن

212249

214486

1

استخراج نفت

4338

4073

6.1

محصولات چرمی

26355

25772

2.2

سیمان

11380

11267

1

بانک ها

7475

7114

4.8

برق و گاز و اب و بخار

1753

1642

6.3

اداره بازارهای مالی

1420

1335

6

اطلاعات و ارتباطات

851

848

0

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1406

1290

8.2

شاخص کل

1307707

1219665

6.7