به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پلی اکریل ایران در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیحات مهمی منتشر نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پلی اکریل ایران در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیحات مهمی منتشر نمود.