به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان مجد خواف در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٩ ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل ٢٣ درصد کاهش داشت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سیمان مجد خواف در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 29 ریال کاهش محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل 23 درصد کاهش داشت.