به گزارش بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری استان قزوین با سرمایه ۵٩,۵٣۶ میلیارد ریال با نماد «وسقزوین» به عنوان بیست و هشتمین شرکت سرمایه گذاری استانی در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری استان قزوین با سرمایه 59,536 میلیارد ریال با نماد «وسقزوین» به عنوان بیست و هشتمین شرکت سرمایه گذاری استانی در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.