به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس در ٣ماهه نخست سود و زیانی نداشت.درآمد های عملیاتی در ٣ماهه نخست ١١ میلیارد تومان می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت خوراک دام پارس در 3ماهه نخست سود و زیانی نداشت.درآمد های عملیاتی در 3ماهه نخست 11 میلیارد تومان می باشد.