به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گلتاش در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ با سرمایه ٢۶٠ میلیارد تومان برای هر سهم ١١۴ ریال سود محقق کرد.درآمد های عملیاتی در این دوره ۴۴ درصد جهش داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گلتاش در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 با سرمایه 260 میلیارد تومان برای هر سهم 114 ریال سود محقق کرد.درآمد های عملیاتی در این دوره 44 درصد جهش داشته است.