به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بیمه سینا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۴۴٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۵٣۴ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت بیمه سینا در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 3443 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 534 درصدی داشته است.