به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت ١٠٠٠ سهم گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز را به قیمت پایه ١۴٧٠ میلیارد تومان و ٢٢۵٠٠ سهم تولیدی و صنعتی پایوند توس را به قیمت پایه ١/١٨۶ میلیون ریال، ٣،۶٠٠،٠٠٠،٠٠٠ سهم سرمایه گذاری ایرانیان، ٨،۴٢٩،٠٨١،۴٣٠ سهم مولد نیروگاهی تجارت فارس، ١٠ میلیون سهم آرتا تجارت زرین، ٨٠٠هزار سهم خدمات مسافرتی هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان، ١۴،٢٨٠،٠٠٠سهم پتروشیمی آرمان سپاهان، ١٢،٣۶٩ سهم عمران و مسکن سازان استان یزد، ٢٠ میلیون سهم شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا ، ١٨،٩٨٧،٢٧۴ سهم ایران پوپلین را از طریق مزایده واگذار می کند.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک تجارت 1000 سهم گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز را به قیمت پایه 1470 میلیارد تومان و 22500 سهم تولیدی و صنعتی پایوند توس را به قیمت پایه 1/186 میلیون ریال، 3،600،000،000 سهم سرمایه گذاری ایرانیان، 8،429،081،430 سهم مولد نیروگاهی تجارت فارس، 10 میلیون سهم آرتا تجارت زرین، 800هزار سهم خدمات مسافرتی هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان، 14،280،000سهم پتروشیمی آرمان سپاهان، 12،369 سهم عمران و مسکن سازان استان یزد،  20 میلیون سهم شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا ، 18،987،274 سهم ایران پوپلین را از طریق مزایده واگذار می کند.