مجمع سنگ آهن گهر زمین با حضور حداکثری سهامدارن تشکیل شد. این مجمع به ازای هر سهم ١٧٠٠ ریال معادل ٩١درصد سود شرکت را تقسیم کرد.