به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین اعلام نمود با توجه لزوم بازارگردانی سهام ؛این شرکت اقدام به عقد قراردادبازارگردانی سهام با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار نموده است.این قرارداداز تاریخ شروع بازارگردانی حداکثربه مدت٣۶۵روز می باشد وآورده نقدی سرمایه گذارجمعا به مبلغ١٢۶٨٠٨میلیون ریال شامل٣٠میلیارد ریال وجه نقد و۴٠٠٠٠٠سهم شرکت صنعتی وشیمیایی رنگین می باشدکه مبلغ٩۶٨٠٨ میلیون ریال تقویم شده است.