مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ملت به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣٠/٠٩/٩٩ امروز سه شنبه ٣١ فروردین ماه، برگزار شد.