به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پلی اکریل ایران در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٢۶ ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان ١١٨ ریالی برای هر سهم شناسایی شده بود. سود ناخالص در این دوره با ۴٠٠ درصد رشد به ١١١ میلیارد تومان و سود خالص به ۴۵ میلیارد تومان رسید.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت پلی اکریل ایران در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 126 ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان 118 ریالی برای هر سهم شناسایی شده بود. سود ناخالص در این دوره با 400 درصد رشد به 111 میلیارد تومان و سود خالص به 45 میلیارد تومان رسید.