مقایسه صورت های مالی ۵ بانک ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد و پارسیان بر مبنای گزارش های ماهانه منتشر شده از بین بانک های ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد و پارسیان تراز مالی ۴ بانک در سال ٩٩ نسبت به ٩٨ رشد قابل توجهی را تجربه کرده اما...