به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داده گستر عصر نوین اعلام نمود با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد ٢٠٠ روستا اعلامی به مبلغ ٢.۴٠٠.٠٠٠ میلیون ریال منعقد نموده است. ضمناً مدت قرارداد از تاریخ ابلاع به مدت ۴ ماه می باشد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داده گستر عصر نوین اعلام نمود با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد 200 روستا اعلامی به مبلغ 2.400.000 میلیون ریال منعقد نموده است. ضمناً مدت قرارداد از تاریخ ابلاع به مدت 4 ماه می باشد