به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی بهشهر در خصوص برخی موارد مربوط به صورت های مالی شفاف سازی نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی بهشهر در خصوص برخی موارد مربوط به صورت های مالی شفاف سازی نمود.