به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مرغ اجداد زربال در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٧۴ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٢١ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت مرغ اجداد زربال در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 274 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 21 درصدی داشته است.