به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴۶٠ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ١٩ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 460 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 19 درصدی داشته است.