به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان ارومیه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۶٩٠ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ١٨٢ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سیمان ارومیه در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 3690 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 182 درصدی داشته است.