به گزارش بورس ٢۴،نماد شرکت بین المللی ساروج بوشهر از تاریخ ۴ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ،نماد شرکت بین المللی ساروج بوشهر از تاریخ 4 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.