مرکز آمار ایران گزارشی از شاخص اجاره بهای واحد مسکونی در کشور منتشرکرده است که بیانگر رشد شدید هزینه اجاره نشینی در شهرهای مختلف طی سال اول کرونا است.

بورس۲۴ : اجاره بهای مسکن در کشور بین 34 تا 38 درصد افزایش یافت.

مرکز آمار ایران گزارشی از شاخص اجاره بهای واحد مسکونی در کشور منتشرکرده است که بیانگر رشد شدید هزینه اجاره نشینی در شهرهای مختلف طی سال اول کرونا است.

سال گذشته دولت برای افزایش اجاره بها نرخ تعیین کرد تا کسانی که بخاطر ممنوعیت و قرنطینه ها بیکار شدند یا درآمد آنها کاهش یافته بود، فشار کمتری از اجاره بها متحمل شوند.

عمده شاغلان شغل های خدماتی که بخاطر کرونا، تهدید محسوب می شدند و تعطیل شدند، مستاجر هستند.

سقفی که دولت در سال 99 برای رشد اجاره بها تعیین کرده بود 20 درصد به صورت میانگین در کشور بود اما گزارش مرکز آمار می گوید این سقف شکسته شد و اجاره بهای خانه در کشور بیش از 30 درصد در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش پیدا کرد.

این در حالی است که هزینه اجاره نشینی در کشور در سال 98 حدود 25 درصد افزایش پیدا کرد.

استان همدان بیشترین رشد اجاره بها به میزان 39 را به خود دیده است. کمترین رشد اجاره بها نیز در استان سیستان و بلوچستان به میزان 12 درصد رخ داده است.