به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گلوکوزان در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۴٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢۴٠ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٢١٠ درصد رشد به ١٢۶ میلیارد تومان رسید..