به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۴٨٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٩٨ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 3488 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 298 درصدی داشته است.