به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت گسترش قطعه سازی کمند با نماد «فکمند» در تابلو قرمز بازارپایه فرابورس ایران درج شد.