به گزارش بورس ٢۴،نماد صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند از تاریخ ١ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ،نماد صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند از تاریخ 1 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.