بورس ٢۴ : سفارش ۵٠ ریالی در «شپنا» قدیمی بود. محمود گودرزی معاون بورس اوراق بهادار تهران در خصوص شائبه رنج منفی در نماد «شپنا» و سفارش های ۵۰ ریالی در صف های خرید به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: این سفارش های خرید از قبل در سیستم بوده که خارج از رنج بوده است.

بورس۲۴ : سفارش 50 ریالی در «شپنا» قدیمی بود.

محمود گودرزی معاون بورس اوراق بهادار تهران در خصوص شائبه رنج منفی در نماد «شپنا» و سفارش های ۵۰ ریالی در صف های خرید به خبرنگار بورس۲۴ گفت: این سفارش های خرید از قبل در سیستم بوده که خارج از رنج بوده است.

وی گفت: در خصوص فروش حقوقی و رنج منفی این نماد ، بررسی شده و به هیچ وجه رنج منفی اتفاق نیفتاده است ، در واقع یک «اردر» با قیمت ۵۰ ریال در گذشته بوده که حذف شد.