به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ با سرمایه ١٨٠ میلیارد تومان برای هر سهم ١٩٣ ریال سود محقق کرد که در دوره مشابه سال قبل با سرمایه ١٢٠ میلیارد تومان ، ٢٠ ریال زیان محقق کرده بود.
«ثتران» در ۶ماهه به سود دهی رسید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 با سرمایه 180 میلیارد تومان برای هر سهم 193 ریال سود محقق کرد که در دوره مشابه سال قبل با سرمایه 120 میلیارد تومان ، 20 ریال زیان محقق کرده بود.