به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پاکسان در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴٣٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۴١ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ۶ درصد رشد به ۶٨ میلیارد تومان و سود خالص به ۴٧ میلیارد تومان رسید.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پاکسان در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴٣٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۴١ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ۶ درصد رشد به ۶٨ میلیارد تومان و سود خالص به ۴٧ میلیارد تومان رسید.