به گزارش بورس ٢۴،نماد شرکت کیسون از تاریخ ١ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،نماد شرکت کیسون از تاریخ 1 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.