به گزارش بورس ٢۴، نماد توسعه اقتصادی آرین از تاریخ ١ اردیبهشت ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، نماد توسعه اقتصادی آرین از تاریخ 1 اردیبهشت ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.