به گزارش بورس ٢۴، نماد تامین سرمایه دماوند از تاریخ ١ اردیبهشت ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود. گفتنی است، این نماد پیش از این توسط صندوق بازارگردانی سینا بهگزین بازارگردانی می شده است. بدین ترتیب،صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که متعلق به تامین سرمایه دماوند به عنوان دومین بازارگردان به منظور افزایش نقد شوندگی سهم وارد عمل شده است

به گزارش بورس۲۴ ، نماد تامین سرمایه دماوند از تاریخ 1 اردیبهشت ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.