بر اساس گزارش های ماهانه منتشر شده از بین ١٠ شرکت حمل و نقلی که در بازار سرمایه حاضر هستند درآمدهای عملیاتی ٨ شرکت در سال ٩٩ نسبت به سال ٩٨ افزایش یافته اما دو شرکت در سال ٩٩ درآمدهای عملیاتی کمتری را نسبت به سال قبل از آن شناسایی کردند. این دو شرکت حسیر و حپترو هستند.