به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٠٠٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶۶ درصدی داشته است.