به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت عمران و توسعه فارس در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٩١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٩۴ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت عمران و توسعه فارس در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 91 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 94 درصدی داشته است.